Kategoria: Marketing

PROBLEMY DO ROZWIĄZANIA

Do rozwiązania pozostają jednak problemy stanowiące podstawowe przesłanki funkcjonowania marketingo­wego systemu informacji rynkowych:   samodzielność podmiotów gospodarczych,  występowanie pewnego minimum konkurencji między podmiotami na rynku,rynek nabywcy jako orientacja polityki gospodarczej państwa.Jeśli z tego punktu widzenia spojrzeć na zmiany w systemie zarządzania podmio­tami rynkowymi, to na przestrzeni ostatnich lat w związku z reformą gospodarczą narastają przesłanki dla takich rozwiązań.  Zgodnie z założeniami strategii marketingowej podstawowym elementem procesu przygotowania działań jest segmentacja rynku, tj. podział rynku według określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów — segmenty rynku, które wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia przy formuło­waniu programu tego działania.

Hejka, jestem Justyna i będę prowadziła tą stronę o rozrywce. Dowiecie się tutaj między innymi najlepsze gry i zabawy na imprezy oraz wiele wiele innych form rozrywki na każdy dzień miesiąca. Zostań na dłużej a nie pożałujesz! 🙂

UZYSKANIE POZYTYWNYCH WYNIKÓW

Uzyskanie pozytywnych wyników w zakresie głównych osiągnięć standardowych oznacza, iż należy kontynuować dany wariant strategii marketingowej; w prze­ciwnym wypadku należy zmienić strategię i wybrać nową, bardziej adekwatną do zmienionych warunków.Powyżej przedstawiono jeden z modeli postępowania decyzyjnego i związane z nim procesy informacyjne. Nie oznacza to wcale, że każde przedsiębiorstwo pro­wadzi takie badania i tylko do nieb się ogranicza. Przedstawiono jedynie głowy kie­runek badań rynkowych, które mogą być konkretyzowane w zależności od potrzeb decyzyjnych określonego przedsiębiorstwa. Badania rynkowe zawsze muszą spełniać dwie zasadnicze funkcje:1)     gromadzenia, grupowania i analizowania danych oraz dostarczania kierownictwu we właściwym czasie niezbędnych informacji do podejmowania decyzji w kwes­tii rynku.

Hejka, jestem Justyna i będę prowadziła tą stronę o rozrywce. Dowiecie się tutaj między innymi najlepsze gry i zabawy na imprezy oraz wiele wiele innych form rozrywki na każdy dzień miesiąca. Zostań na dłużej a nie pożałujesz! 🙂

ZEBRANE INFORMACJE

 Zebrane informacje podlegają analizie, przetworzeniu i interpretacji (II), 'fc punktu widzenia podejmowanych następnie decyzji, które dotyczą rynku jako całości, własnej firmy i jej szans na rynku, odnoszą się do po­średników i konkurentów. Taki stan analizy daje podstawę do określenia opłacal­nych pól Hwałanifl. przedsiębiorstwa i wyznaczenia jego celów (III). Cele te odnoszą się głównie do działalności na rynku (wzrost udziału przedsiębiorstwa na rynku, wzrost wolumenu sprzedaży), poprzez nie realizowane są. cele przedsiębiorstwa (wzrost prestiżu firmy, wzrost zysku).Dalsze działania na ścieżce decyzyjnej dotyczą wypracowania wariantów stra­tegii marketingowej (IV), uwzględniających ustalone cele przedsiębiorstwa.

Hejka, jestem Justyna i będę prowadziła tą stronę o rozrywce. Dowiecie się tutaj między innymi najlepsze gry i zabawy na imprezy oraz wiele wiele innych form rozrywki na każdy dzień miesiąca. Zostań na dłużej a nie pożałujesz! 🙂

BADANIE ZACHOWANIA

Jeśli chodzi o badanie zachowania się konkurentów na rynku, to jak wykazują dane tablicy , wyniki tej analizy rzutują na większość decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo w kwestii produkcji, sprzedaży, reklamy, finansów i ogólnego zarządzania. Wiadomo powszechnie, że w ramach systemu marketingowego wszelkie badania rynku podporządkowane są. przyjętemu przez przedsiębiorstwo modelowi decy­zyjnemu,, przedstawiający marketingowy model decyzyjny przedsiębiorstwa. Punktem wyjścia wszelkiej działalności w ramach marketingu są jak widać na rysunku — badania rynku, których celem jest zgromadzenie odpo­wiednich informacji (I).

Hejka, jestem Justyna i będę prowadziła tą stronę o rozrywce. Dowiecie się tutaj między innymi najlepsze gry i zabawy na imprezy oraz wiele wiele innych form rozrywki na każdy dzień miesiąca. Zostań na dłużej a nie pożałujesz! 🙂